ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 5804/20, w dniu w dniu 24-01-2024 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 CZĘSTOCHOWA w sali nr 22, odbędzie się:
druga licytacja
nieruchomości położonej pod adresem: 42-242 RĘDZINY Kolonia, Działkowiczów, RĘDZINY , dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00172055/8, będącej własnością dłużnika: Angelika Majczak.
Przeznaczenie gospodarcze: tereny mieszkaniowe
Na nieruchomość składa się działka ewidencyjna: nr 55/1 położona w miejscowości Rędziny przy ul. Działkowiczów, obręb 0001 Kolonia Rędziny. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest ogrodzona oraz uzbrojona w przyłącza energii elektrycznej oraz sieci wodociągowej. Na terenie nieruchomości posadowiony budynek niemieszkalny w konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 15 m2. Ogrodzenie wykonane siatki metalowej, brama w konstrukcji metalowej. Działka ewid. nr 55/1 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki regularny, wąski- ok. 11 m. Teren działki względnie płaski. Działka nie jest uprawiana rolniczo, porośnięta roślinnością trawiastą w części zakrzaczona, zadrzewiona. Sąsiedztwo stanowi tereny niezagospodarowane, tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowa przemysłowa. Działka ewidencyjna nr 55/1, położona w miejscowości Rędziny przy ul. Działkowiczów zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr 55/IX/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem:
10KDL(Tereny dróg lokalnych)
69MN(Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

Suma oszacowania wynosi 143 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 95 333,33 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W Sądzie Rejonowym w Częstochowie można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 237/23).

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 14 300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 23-01-2024. W przypadku, gdy wpłaty rękojmi dokonuje osoba prawna, w tytule przelewu należy dodatkowo podać NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

    ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 9135/20, w dniu w dniu 12-01-2024 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 CZĘSTOCHOWA w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
niewydzielonego udziału wynoszącego 3/4 część nieruchomości położonej pod adresem: 42-202 Częstochowa, ul. Dobrzyńska 44/46, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00010999/4, przysługującego dłużnikowi: IWONA SPRYCHA.

Przedmiotowa nieruchomość służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Nieruchomość gruntowa (dz. ewid. 63) o pow. 0,0998 Ha zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wzniesionym w technologii murowanej, o pow. zabudowy (wg zapisów kartoteki budynków): 99,00 m2. Dostępne uzbrojenie: sieć energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa. Działka przeciętnie zagospodarowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Na terenie działki posadowione dwa budynki o charakterze niemieszkalnym o pow. zabudowy odpowiednio: 40,00 m2 oraz 4,00 m2 (zgodnie z zapisami kartoteki budynków). Działka ogrodzona, ogrodzenie w wykonane z przęseł metalowych, siatki ogrodzeniowej, brama oraz  furtka metalowa. Na dzień wyceny obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, objęty jest zapisami  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta Częstochowy, zatwierdzonego Uchwałą nr  263/XX/2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25-11-2019 roku. Zgodnie z ustaleniami w/w studium  przedmiotowa nieruchomość działka ewid. nr 63 położona w Częstochowie przy ul. Dobrzyńskiej  oznaczona jest na mapie studium symbolem:  MNU – tereny mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, KDZ – drogi publiczne: zbiorcze.

Suma oszacowania wynosi 502 500,00 zł, (cena oszacowania całości: 670 000,00 zł)zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 335 000,00 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W Sądzie Rejonowym w Częstochowie można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XVCo 598/21).

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 50 250,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 11-01-2024. W przypadku, gdy wpłaty rękojmi dokonuje osoba prawna, w tytule przelewu należy dodatkowo podać NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl