ID EPU: 881

Informacje

 

Zgodnie z art. 3 ustawy o komornikach sądowych do zadań komornika sądowego należy:

 1. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

 2. Komornikom powierza się następujące zadania:
  1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.1));
  2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  2a) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
  3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu
  inwentarza;
  4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

 3. 4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące
  czynności:
  1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnegoosobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje \

  1a) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  2) sporządza protokół stanu faktycznego;
  3) na wniosek organizatora licytacjisprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

W kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernesta Osickiego w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych komornik korzysta z następujących baz danych:

 


cpdognivoepuap2
 

 

 


puecepikcbdkw
 

Ponadto realizowane są zajęcia rachunków bankowych w formie elektronicznej oraz zapytania REJESTRU ZASTAWÓW także w formie elektronicznej.

 

Ponadto stronom udostępniane mogą być informacje za pomocą elektronicznego dostępu KOMORNIK – ONLINE:
komornik-online

 

Realizujemy również wnioski:

epu

 

Działamy również na terenie Kłobucka.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl