ID EPU: 881

Informacje

W związku ogłoszoną przez WHO pandemią koronawirusa COVID-19, celem zapewnienia ochrony zarówno pracowników kancelarii, jak i interesantów, w kancelarii od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania nie będą odbywały się przyjęcia interesantów.

Kontakt z kancelarią możliwy będzie w formie telefonicznej lub mailowej, wpłat gotówkowych można dokonywać w najbliższej placówce pocztowej lub placówce banku obsługującego kancelarię oraz na rachunek bankowy kancelarii:

ING Bank Śląski S.A.
73 1050 1142 1000 0023 4005 5702

Kontakt:

tel: +48 34 361 13 06
tel: +48 696 041 208

e-mail: czestochowa.osicki@komornik.pl

Jednocześnie informuję, iż wszystkie czynności egzekucyjne wyznaczone na miesiąc marzec 2020 odbędą się w zaplanowanych terminach.

Zgodnie z art. 2 ustawą o komornikach sądowych i egzekucji do zadań komornika sądowego należy:

– wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne,
– przeprowadzanie egzekucji świadczeń niepieniężnych, takich jak: eksmisja, wprowadzenie w posiadanie, rozgraniczenie, spis inwentarza, opróżnienie pomieszczeń, odebranie rzeczy i inne,
– zabezpieczenie roszczeń,
– wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
– sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora,
– doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
– sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

W kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernesta Osickiego w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych komornik korzysta z następujących baz danych:


cpdognivoepuap2
 


puecepikcbdkw

Ponadto realizowane są zajęcia rachunków bankowych w formie elektronicznej oraz zapytania REJESTRU ZASTAWÓW także w formie elektronicznej.

Ponadto stronom udostępniane mogą być informacje za pomocą elektronicznego dostępu KOMORNIK – ONLINE:
komornik-online

Realizujemy również wnioski:

epu

 

Działamy również na terenie Kłobucka.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl