ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
udziału wynoszącego 1/6 część nieruchomości położonej pod adresem: 42-253 Ponik, stanowiącej działki gruntu o nr ewid. 187/2, 188/2, 189/2, 262/4, obręb nr 15, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00121445/7 o łącznej powierzchni 0,1445 ha, należącej w 1/6 części udziału dłużnikowi: Robert Ponicki.
Nieruchomość jest nieruchomością niezabudowaną, położoną w powiecie częstochowskim, gminie Janów, w miejscowości Ponik. Działki składające się na nieruchomość będącą przedmiotem wyceny położone są w terenie zlokalizowanym po stronie północnej drogi krajowej nr 46 w północno-wschodniej części miejscowości. Działki nie stanowią funkcjonalnej całości. Działka o numerze ewid. 262/4 położona jest przy ul. Koniecpolskiej, krótszym bokiem przylega od strony północnej do drogi o nawierzchni asfaltowej. Dojazd możliwy od południa drogą gruntową. W sąsiedztwie działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane. W dalszej odległości w kierunku północnym tereny leśne. Działka stanowi wąski pas gruntu o szerokości ok 8m. Teren łagodnie nachylony w stronę ulicy Koniecpolskiej. Na terenie działki miejscowo drzewa różnych gatunków, głównie sosna i brzoza. Teren działki porośnięty trawą. Stosownie do planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 217/XXXVI/2005 działka położona w całości na terenie oznaczonym symbolem 1R-tereny rolnicze. Działki ewidencyjne o numerach 187/2, 188/2, 189/2 położone są w kierunku północno-wschodnim w odniesieniu do działki nr 262/4. Dojazd do działek ulicą Łąkową o nawierzchni asfaltowej, bezpośredni dojazd drogą gruntową. W sąsiedztwie tereny o charakterze leśnym oraz rolnym. Działki nie przylegają do siebie. Pomiędzy działkami 188/2 oraz 189/2 płynie rzeka Wiercica. Działki stanowią bardzo wąskie pasy gruntu, o szerokości ok. 2m. Działki stanowią łąki Działka 189/2 częściowo zadrzewiona. Stosownie do planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 217/XXXVI/2005 działki 187/2,188/2, 189/2, położone w całości na terenie oznaczonym symbolem 2R – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem zabudowy.
Suma oszacowania wynosi 275,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 206,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 10-12-2019r. z podaniem sygnatury KM 31/15. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej w dniu 10-12-2019r. o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 2780/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2019 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-260 Kamienica Polska, ul. Spokojna nr1, nr3, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00057682/0 o powierzchni 0,6391 ha, będącej własnością dłużnika: Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
Nieruchomość gruntową stanowi działki ewidencyjne 382/2, 384/2. 386/2 k.m. 3 obręb 5 Wanaty, o łącznej powierzchni 0,6391 ha. Nieruchomość znajduje się w rejonie włączenia ul. Spokojnej do ul. Topolowej. Obie ulice o nawierzchni asfaltowej, nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej od strony północnej i zachodniej. Nieruchomość o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trapezu. Teren działki równy i ogrodzony. Po stronie wschodniej płot częściowo drewniany oraz fragmentarycznie panele zgrzewane, siatka na słupkach stalowych. Wjazd na teren nieruchomości od strony ul. Spokojnej za pomocą bramy przesuwnej oraz furtki stalowej. Od strony północnej brama stalowa przesuwna. Nieruchomość zabudowana niżej wskazanymi budynkami.
Nieruchomość dysponuje dostępem do sieci: wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, gazowej. W toku oględzin prezes dłużnej spółki Bogusław Coner oświadczył, iż nieruchomość służy do prowadzenia działalności związanej z transportem odpadów.
Stosownie do treści Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego uchwałą nr 40/V/2007 Rady Gminy Kamienica Polska z 05-04-2007 działki o nr ewid. 382/2, 384/2, 386/2 leżą na terenie oznaczonym symbolem: U,DG,S przeznaczonym pod: zabudowę usługową związaną z prowadzeniem działalności produkcyjnej, związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, składy, magazyny.
Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia:
Nieruchomość zabudowana:
budynkiem gospodarczym z częścią biurowo-socjalną – powierzchnia zabudowy 171 m2, powierzchnia użytkowa 154m2, budynek jednokondygnacyjny, budynek wolno stojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, ławy żelbetowe, fundamenty murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany murowane z pustaków i cegieł ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej, dach -stropodach jednospadowy, kryty blachą, stolarka okienna – w części socjalnej PCV, w pozostałej skrzynkowa, drewniana starego typu stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne do części socjalnej – metalowe, drewniane, stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa, w części socjalnej na ścianach tynki cementowo-wapienne, częściowo ściany od wewnątrz oblicowane płytkami ceramicznymi, w pozostałej części na ścianach tynki cementowo-wapienne o bardzo dużym stopniu zużycia, w części brak tynków, w części socjalnej na podłodze gres, w pozostałej części budynku na podłodze wylewka betonowa, w pozostałej części budynek ma charakter otwarty, na dzień oględzin – brak bram garażowych budynek wykorzystywany w charakterze wiaty, budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacjyną, c.o. – piec na paliwo stałe, grzejniki płytowe, c.w.u – bojler.
budynkiem gospodarczym – powierzchnia zabudowy 230m2, powierzchnia użytkowa 207 m2, budynek jednokondygnacyjny wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, ławy żelbetowe, fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, dach- stropodach jednospadowy, kryty eternitem, częściowo blachą, ściany murowane z pustaków i cegieł ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej, budynek bez wyprawy elewacyjnej, stolarka okienna drewniana starego typu, o dużym stopniu zużycia technicznego, stolarka drzwiowa: drzwi płytowe pełne, drzwi drewniane pełne, bramy stalowe z naświetleniem starego typu 2szt, okna i drzwi częściowo zabezpieczone kratami stalowymi, podłogi – wylewka betonowa, budynek posiada instalację elektryczną i CO, piec na paliwo stałe. Budynek pełni funkcję garażowo-warsztatową.
budynkiem niemieszkalnym pełniącym funkcję portierni – powierzchnia zabudowy 21m2, powierzchnia użytkowa 19m2, budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, budynek konstrukcji stalowej, poszycie ścian od strony zewnętrznej – blacha trapezowa, podłogi – deski drewniane, ściany wewnątrz obłożone boazerią drewnianą, stacja transformatorowa napowietrznej linii energetycznej osadzona na czterech słupach poza obrębem ogrodzenia nieruchomości, słup napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia posadowiony, studnie chłonne (2 sztuki), separator tłuszczu o wydajności 60l.
Licytowana nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego i do licytacji mogą przystąpić jedynie osoby wymienione w art. 2a tej ustawy. Rolnik indywidualny dla wykazania spełnienia wymogów, o których mowa w art. 6 ustawy, przystępując do przetargu winien przedłożyć poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta) oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego z podaniem łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały oraz wykazać posiadanie kwalifikacji rolniczych. Jeżeli spełnione będą przesłanki określone w art. 4 ww. ustawy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.
Suma oszacowania wynosi 357 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 267 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 18-11-2019r z podaniem sygnatury KM 4987/18. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej w dniu 18-11-2019r. o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 117.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XVCo 7042/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl