ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-02-2021 r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 CZĘSTOCHOWA w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-208 Częstochowa, ul. Matejki 28, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00021077/5, będącej własnością dłużnika: Grzegorz Mariusz Trejtowicz.
Nieruchomość stanowiąca działkę ewid. 132/4 o pow. 0,0783 ha – zabudowana budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny wzniesiony w technologii murowanej. Powierzchnia zabudowy (wg zapisów kartoteki budynków) wynosi: 179,00 m2. Budynek wzniesiony w około roku 1991, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Budynek otynkowany. Budynek mieszkalny zlokalizowany w centralnej części działki. Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się posadowiony przylegający do budynku mieszkalnego budynek o charakterze niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 47,00 m2 oraz budynek transportu i łączności o powierzchni zabudowy 79,00 m2 (zgodnie z mapą ewidencyjną budynek nieznacznie przekracza granicę działki i w części posadowiony jest na działce sąsiedniej). Zabudowania dodatkowe jednokondygnacyjne, wzniesione w technologii murowanej. Nieruchomość wyposażona w przyłącza energii elektrycznej, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej. Działka przeciętnie zagospodarowana o regularnym kształcie. Nieruchomość z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka ogrodzona, ogrodzenie wykonane z przęseł metalowych oraz prefabrykowanych elementów betonowych, brama oraz furtka metalowa. Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na dzień wyceny obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, objęty jest jedynie zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Uchwała nr 263/XX/2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r. Zgodnie z w/w uchwałą przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: MNU-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.
Suma oszacowania wynosi 575 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 431 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 530,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 02-02-2021 r. z podaniem sygnatury Km 11362/19. W przypadku, gdy wpłaty wadium dokonuje osoba prawna, w tytule przelewu należy podać sygnaturę akt Km 11362/19 oraz NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na rachunku bankowym komornika do 02-02-2021 r. , najpóźniej do godziny 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 2003/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2021 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 CZĘSTOCHOWA w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-125 Łobodno, ul. Częstochowska 1, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/00002764/6, własnością dłużnika: JAROSŁAW OLSZEWSKI.
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewid. 2830 o pow. 600 m2 – zabudowana budynkiem mieszkalnym wzniesionym w technologii murowanej, o pow. zabudowy 101,00 m2. Budynek trzykondygnacyjny wzniesiony w 1972 r (zgodnie z zapisami kartoteki budynków); budynkiem gospodarczo – garażowym nr 1 wzniesionym w technologii murowanej, o pow. zabudowy 14,00 m2. Budynek parterowy, przylegający do budynku mieszkalnego oraz drugiego budynku gospodarczo – garażowego. Budynek wzniesiony w 1939 r (zgodnie z zapisami kartoteki budynków) oraz budynkiem gospodarczo – garażowym nr 2 wzniesionym w technologii murowanej, o pow. zabudowy 60,00 m2. Budynek parterowy, przylegający do drugiego budynku gospodarczo – garażowego. Budynek wzniesiony w 1939 r (zgodnie z zapisami kartoteki budynków). Działka o płaskim ukształtowaniu terenu. Teren zagospodarowany, zieleń urządzona, nasadzenia roślin i krzewów ozdobnych. Chodniki i podjazdy utwardzone. Teren ogrodzony, ogrodzenie w wykonane z przęseł metalowych, brama oraz furtka metalowa. Nieruchomość położona jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z UCHWAŁA NR 124/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ KŁOBUCK z dnia 17.11.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka ewidencyjna nr 2830 położona jest na terenie: 19MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej; 1KDZ – tereny drogi publicznej klasy zbiorczej; 1KDG – tereny drogi publicznej klasy głównej .Teren ochrony pośredniej ujęcia
wody podziemnej Łobodno – obszar B; nieprzekraczalna linia zabudowy
Suma oszacowania wynosi 345 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 258 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 19-01-2021 r. z podaniem sygnatury Km 10399/19. W przypadku, gdy wpłaty rękojmi dokonuje osoba prawna, w tytule przelewu należy podać sygnaturę Km 10399/19 oraz NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie bankowym komornika w dniu 19-01-2021 r., najpóźniej do godziny 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 5254/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl