ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-233 Mykanów, Grabowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00015258/3 o powierzchni 0,6388 HA, będącej własnością dłużnika: Agnieszka Czaja.
Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w miejscowości Grabowa, przy ul. Spacerowej 7 stanowiąca działki gruntu o nr ewid. 1705 i 1706 o łącznej pow. 0,6388 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 138,09 m2. Nieruchomość stanowi budynek parterowy z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej częsciowo z cegły i kamienia. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (odprowadzanie nieczystości odbywa się z bezodpływowego zbiornika na nieczystości zlokalizowanego na terenie posesji), centralnego ogrzewania – piec na paliwo stałe, grzejniki płytowe. Budynek posiada przyłącze gazowe – kotłownia, brak instalacji gazowej. Na budynek składa się: ganek, wiatrołap, hall, kuchnia, jadalnia, przedpokój, łazienka, biblioteka, trzy pokoje, kotłownia (do kotłowni wejście z zewnątrz budynku). Na działce o nr ewid. 1706 znajduje się budynek gospodarczy o pow. zabudowy 33m2 wzniesiony w 1975 r. Oba budynki jedną ze ścian przylegają do budynku znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości.
Analizowany teren objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowa – Uchwała rady Gminy Mykanów Nr 223/XXXIV/2006 z dnia 28 marca 2006 r.,
działka o nr ewid. 1706 k.m. obręb 3 Grabowa:
– częściowo w strefie MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
– częściowo w strefie UI – przeznaczenie podstawowe – usługi inne, w tym: straż pożarna, policja, banki, obsługa turystyki, itp. – przeznaczenie dopuszczalne – usługi handlu, gastronomia, pomieszczenia mieszkalne, garaże i infrastruktura techniczna z tym związana
działka o nr ewid. 1705 k.m.3 obręb Grabowa:
– strefa RZ.2 – przeznaczenie podstawowe- trwałe użytki zielone.

W dziale III Księgi Wieczystej ujawniono prawa osób trzecich do nieruchomości – nieodpłatną służebność polegającą na prawie zamieszkiwania w jednej izbie budynku mieszkalnego posadowionego na działce gruntu o nr. ewid. 1706 wraz z prawem korzystania z wszelkich pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku domowników. Wartość ograniczonego prawa rzeczowego – służebności osobistej ustanowionej na nieruchomości wynosi 98 000,00zł.
Suma oszacowania wynosi 271 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 203 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 02-12-2019r z podaniem sygnatury KM 8819/18. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym Komornika najpóźniej w dniu 02-12-2019r o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1392/14).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2019 r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-270 Rzeki Małe, Karczewicka 44, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00044097/8, będącej własnością dłużnika: Regina Biegas.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zabudową towarzyszącą, położona w powiecie Częstochowskim, gmina Kłomnice, Rzeki Małe, obręb 0014, stanowiąca działki gruntu o numerach 68, 318/1, 318/2, 1022, 1178, 676, 745, o łącznej pow. 1,1000ha. Działki nie stanowią funkcjonalnej całości:
-działki 318/2 i 318/1 położone w Miejscowości Rzeki Małe przy ul. Karczewskiej 44, działka 318/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwoma budynkami gospodarczymi, oraz budynkiem stodoły z oborą. Działka nr 318/2 stanowi drogę dojazdową,
-działki nr 68 i 1022 stanowią tereny rolne i położone są po północnej stronie ulicy Karczewickiej, dojazd drogą gruntową, działki stanowią wydłużone pasy gruntu,
-działki numer 676, 754, 1178 położone po stronie południowej w odniesieniu do ulicy Karczewickiej, najbliżej centrum osadniczego położona działka numer 676, dojazd do niej dorgą asfaltową, działki nr 745 i 1178 położone w dalszej odległości w kierunku południowym po południowej stronie rzeki Warty, dojazd drogą gruntową.
Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia:
a) Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący parterowy niepodpiwniczony. Wzniesiony w 1957r., pow. zabudowy 107m2, pow. użytkowa 70,89 m2. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej ściany zewnętrzne z cegły, ściany wewnętrzne z kamienia. Dach dwuspadowy, drewniany, kryty blachą, stolarka okienna PCV. Układ funkcjonalny: wiatrołap 5,62 m2, łazienka 4,60 m2, kuchnia 12,37 m2, trzy pokoje (odpowiednio 18,87m2 , 14,38 m2, 14,75 m2).
W budynku centralne ogrzewanie, piec węglowy, żeliwne grzejniki, instalacja wodociągowa, instalacja elektryczna i oświetleniowa, instalacja kanalizacyjna – bezodpływowy zbiornik na nieczystości.
b) budynek gospodarczy murowany z pustaka i kamienia, kryty papą budynek wzniesiony w 1979 o pow. 11m2,
c) budynek garażu z pustaka i kamienia, kryty papą, wzniesiony w 1979 roku, 25m2,
d) budynek stodoły z oborą o pow. zabudowy 87m2 wzniesiony w 1957 roku. Stodoła drewniana, ściany szczytowe z pustaka, dach drewniany kryty papą, Do stodoły dobudowany budynek inwentarski. Wzniesiony z pustaka. Dach drewniany, kryty dachówką.
Suma oszacowania wynosi 221 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 165 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 120,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 05-11-2019r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej 05-11-2019r. o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 567/16).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl