ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

    OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-02-2018r. o godz. 09:40 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35  w sali nr  22  odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości należącej  do dłużnika: Marcelina Siewior położonej: 42-100 Kłobuck, Kłobuck, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kłobucku prowadzi księgę  wieczystą o numerze CZ2C/00047994/4. Nieruchomość stanowią działki ewidencyjne nr 186 oraz 228, działki położone przy ul. Wierzbowej, działka 228 ok. 40 m od skrzyżowania z drogą o nawierzchni asfaltowej, działka ograniczona z jednej strony rowem melioracyjnym, działka uzbrojona w sieć elektryczną. Działka 186 stanowi niezabudowany pas gruntu.  Działki położone przy ulicy Wierzbowej w Kłobucku (nawierzchnia nieutwardzona).
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem planu:
-MNR- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
    – 32,7% pow. działki nr 228,
    – 38,5% pow. działki nr 186.
-R- tereny rolnicze
    -67,3% pow. działki nr 228,
    -61,5% pow. działki nr 186.
Suma oszacowania wynosi 78 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  58 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 20-02-2018r. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 1154/16 . Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 20-02-2018 r. o godzinie 23:59. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00 do godz.17:00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 041 208 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 XV Wydział Cywilny Wykonawczy, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 40859

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  07-02-2018r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się

druga licytacja

 nieruchomości należącej  do dłużników: Jerzego Piotrowskiego oraz Jolanty Piotrowskiej na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej: 42-244 Mstów, Jaskrów, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 40859   [NKW: CZ1C/00040859/0]

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Jaskrowie przy ulicy Jurajskiej 8, stanowiąca działki gruntu 1231/5, 1253/18, o łącznej powierzchni 0,0839 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej. Stosownie do ustaleń biegłego Grzegorza Motyla część budynków przekracza granice nieruchomości i zlokalizowana jest na terenie sąsiedniej działki gruntu nr 728/1

Nieruchomość zabudowana:

  1. a) budynek mieszkalny:

wzniesiony w 2001r., zabudowa zwarta z budynkiem produkcyjnym, łączna pow. zabudowy 185m2, powierzchnia użytkowa 175,12m2, Budynek mieszkalny piętrowy, z  użytkowym poddaszem. Piętro i poddasze obejmują pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia parteru powiązane funkcjonalnie z parterem budynku produkcyjnym

b)budynek produkcyjny:

wzniesiony w 2006 roku, zmodernizowany w 2011, zabudowa zwarta z budynkiem mieszkalnym, powierzchnia zabudowy 163m2, powierzchnia użytkowa 409,91 m2 (łącznie z parterem budynku mieszkalnego), budynek piętrowy.

Suma oszacowania wynosi 1 312 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 874 666,67zł.

Więcej

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl