ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2021 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem: Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
udziału wynoszącego 1/6 część nieruchomości położonej pod adresem: 42-217 Częstochowa, ul. Waszyngtona 35/37/40, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00073070/5, przysługującej dłużnikowi: Włodzimierz Górniak.
Lokal usytuowany jest w 3 klatce na 3 piętrze (udział związany z własnością lokalu: 26007/1000000 w KW 33309). Układ mieszkania jest jednostronny, posiada oświetlenie od strony północnej, nie posiada balkonu. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 51,39 m2. W myśl postanowień Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 263.XX.2019, z dnia 21.11.2019 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy” – przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów oznaczonych symbolem: MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
Suma oszacowania wynosi 28 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 18 780,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 817,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 22-02-2021 r., z podaniem sygnatury Km 11164/19. W przypadku, gdy wadium wpłaca osoba prawna, w tytule przelewu należy wskazać sygnaturę akt Km 11164/19 oraz NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na rachunku bankowym komornika w dniu 22-02-2021 r., najpóźniej do godziny 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1280/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2021 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem: Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-125 Biała, ul. Częstochowska 55, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/00009247/5, będącej własnością dłużników: WITOLD i ELŻBIETA LORENC.
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Biała, stanowiąca działkę o nr ewid. 538/2 o pow. 0,0232 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Teren działki równy, ogrodzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej, uzbrojona jest w przyłącze energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy. Dach konstrukcji drewnianej pokryty papą. Budynek powstał w roku 1954 – wg zapisów w kartotece budynków. Obiekt w podstawowym stanie technicznym wymagający częściowo generalnego remontu, wyposażony jest w ogrzewanie na paliwo stałe. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 65,10 m2 – na podstawie pomiarów własnych dokonanych podczas oględzin nieruchomości. Budynek w części przekracza teren przedmiotowej działki. Ogrodzenie: od frontu płot metalowy słupkach stalowych, brama wjazdowa metalowa, w granicach płot wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego Uchwałą Nr 393/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 luty 2018 r. teren działki położony jest na obszarze w części oznaczonym symbolem: MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Suma oszacowania wynosi 74 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 49 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 470,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 21-02-2021 r. z podaniem sygnatury Km 12197/18. W przypadku, gdy wadium wpłaca osoba prawna, w tytule przelewu należy podać sygnaturę akt 12197/18 oraz NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na rachunku bankowym komornika w dniu 21-02-2021 r., najpóźniej do godziny 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1457/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl