ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 00163125

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-11-2017r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się
 pierwsza licytacja
 nieruchomości należącej  do dłużnika: Dorota Magdalena Zagział-Wnętrzak
położonej: 42-208 Częstochowa, Załogi 80, Częstochowa, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 00163125   [NKW: CZ1C/00163125/4]. Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową, obejmującą działki nr 35 i 36 obręb 403, zlokalizowane w Częstochowie, ul. Załogi 80/82, działka o powierzchni 0,5710 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 181,46 m2, parterowy z poddaszem mieszkalnym, częściowo podpiwniczony, oraz budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 37,06m2. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem planu RII.
Suma oszacowania wynosi 342 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     256 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 07-11-2017 . Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co XVCo 1612/17 . Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 07-11-2017 r. o godzinie 23:59. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00  do godz.17:00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 041 208 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-10-2017r. o godz. 10:20 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się

 pierwsza licytacja

nieruchomości należącej  do dłużnika: Paweł Łacny położonej: 42-100 Kłobuck, Staszica Stanisława 11,  dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kłobucku prowadzi księgę  wieczystą o numerze [CZ2C/00035226/3]. Nieruchomość zlokalizowana w Kłobucku przy ul. Staszica 11. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck, przyjętego uchwałą nr 221/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 08-05-2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia  Kłobucka i oznaczona symbolem 24 MNU3- zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 27MN2 – zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności. Działka o nr ewidencyjnym 3798/1 zabudowana:

1)Budynkiem mieszkalnym: pow. zabudowy 146,00 m2, pow. użytkowej 87,13 m2. Budynek o funkcji mieszkalnej, w zabudowie zwartej, jednokondygnacyjny. Wzniesiony w 1961r., w technologii tradycyjnej murowanej. W budynku 4 pokoje, kuchnia łazienka, przedpokój;
2) Budynkiem gospodarczym: pow. zabudowy 28m2, budynek jednokondygnacyjny, funkcja określona jako inne niemieszkalne, murowany, wzniesiony w 1961r.;
3) Budynkiem gospodarczym: pow. zabudowy 40m2, jednokondygnacyjny, murowany wzniesiony w 1961r.;
4) Budynkiem gospodarczym: pow. zabudowy 46m2, jednokondygnacyjny, murowany wzniesiony             w 1961r.;
Budynki gospodarcze o łącznej pow. 114 m2, stanowią funkcjonalną całość.

Suma oszacowania wynosi 158 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  118 725,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 830,00najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 17-10-2017 . Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 2253/16. Więcej

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl