ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-240 Konin, ul. Leśna 59, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00155340/8 o powierzchni 0,9837 HA, będącej własnością dłużnika: Marianna Motyl.
Nieruchomość położona w miejscowości Konin, gmina Rędziny, ul. Leśna 59, dz. ewid nr 194/1, 194/3, obręb 4 Konin III zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 168,00 m2. Budynek zlokalizowany w południowej części działki o strony drogi o nawierzchni asfaltowej. Budynek wzniesiony w technologii murowanej z pustaka żużlobetonowego, wzniesiony w 1960 roku, parterowy, niepodpiwniczony, dach konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową. Budynek częściowo ocieplony i otynkowany, zlokalizowany w południowej części działki. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Przyłącza sieci energetycznej i wodociągowej. Kanalizacja odprowadzona do zlokalizowanego na terenie nieruchomości bezodpływowego zbiornika. Centralne ogrzewanie zasilane paliwem stałym. Stan techniczny przeciętny. Standard podstawowy, w części budynku niski. Rozkład pomieszczeń: dwa wiatrołapy, dwie kuchnie, przedpokój, łazienka, 4 pokoje. Wylewki betonowe pokryte płytkami pcv, panelami podłogowymi, na ścianach tynk cementowo-wapienny malowany, w pomieszczeniu łazienki płytki na podłodze oraz części ścian. Do budynku przylega wiata konstrukcji drewnianej.
Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy wzniesiony w konstrukcji murowanej o pow. zabudowy ok. 15m2. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energii elektrycznej.
Licytowana nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego i do licytacji mogą przystąpić jedynie osoby wymienione w art. 2a tej ustawy. Rolnik indywidualny dla wykazania spełnienia wymogów, o których mowa w art. 6 ustawy, przystępując do przetargu winien przedłożyć poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego z podaniem łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały oraz wykazać posiadanie kwalifikacji rolniczych. Jeżeli spełnione będą przesłanki określone w art. 4 ww. ustawy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.
Suma oszacowania wynosi 253 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 190 425,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 390,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj do dnia 17-12-2019r z podaniem sygnatury KM 10868/18. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym Komornika najpóźniej w dniu 17-12-2019r, o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 3064/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-233 Mykanów, Grabowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00015258/3 o powierzchni 0,6388 HA, będącej własnością dłużnika: Agnieszka Czaja.
Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w miejscowości Grabowa, przy ul. Spacerowej 7 stanowiąca działki gruntu o nr ewid. 1705 i 1706 o łącznej pow. 0,6388 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 138,09 m2. Nieruchomość stanowi budynek parterowy z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej częsciowo z cegły i kamienia. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (odprowadzanie nieczystości odbywa się z bezodpływowego zbiornika na nieczystości zlokalizowanego na terenie posesji), centralnego ogrzewania – piec na paliwo stałe, grzejniki płytowe. Budynek posiada przyłącze gazowe – kotłownia, brak instalacji gazowej. Na budynek składa się: ganek, wiatrołap, hall, kuchnia, jadalnia, przedpokój, łazienka, biblioteka, trzy pokoje, kotłownia (do kotłowni wejście z zewnątrz budynku). Na działce o nr ewid. 1706 znajduje się budynek gospodarczy o pow. zabudowy 33m2 wzniesiony w 1975 r. Oba budynki jedną ze ścian przylegają do budynku znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości.
Analizowany teren objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowa – Uchwała rady Gminy Mykanów Nr 223/XXXIV/2006 z dnia 28 marca 2006 r.,
działka o nr ewid. 1706 k.m. obręb 3 Grabowa:
– częściowo w strefie MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
– częściowo w strefie UI – przeznaczenie podstawowe – usługi inne, w tym: straż pożarna, policja, banki, obsługa turystyki, itp. – przeznaczenie dopuszczalne – usługi handlu, gastronomia, pomieszczenia mieszkalne, garaże i infrastruktura techniczna z tym związana
działka o nr ewid. 1705 k.m.3 obręb Grabowa:
– strefa RZ.2 – przeznaczenie podstawowe- trwałe użytki zielone.

W dziale III Księgi Wieczystej ujawniono prawa osób trzecich do nieruchomości – nieodpłatną służebność polegającą na prawie zamieszkiwania w jednej izbie budynku mieszkalnego posadowionego na działce gruntu o nr. ewid. 1706 wraz z prawem korzystania z wszelkich pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku domowników. Wartość ograniczonego prawa rzeczowego – służebności osobistej ustanowionej na nieruchomości wynosi 98 000,00zł.
Suma oszacowania wynosi 271 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 203 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 02-12-2019r z podaniem sygnatury KM 8819/18. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym Komornika najpóźniej w dniu 02-12-2019r o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1392/14).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl