ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2019 r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-120 Miedźno, ul. Sosnowa 39A, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/00029557/7 należącej do dłużnika: Magdalena Adamik.
Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1623, obręb 0005, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/00029557/7 o powierzchni 1,3995 ha. Budynek mieszkalny parterowy wolnostojący, jednorodzinny o powierzchni zabudowy wynoszącej 176,00 m2, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o fundamentach z betonu żwirowego o pow. użytkowej wynoszącej 92,20 m2. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką z posypką. Budynek mieszkalny składa się z: 4-ech pokoi, 2-óch kuchni, hallu, łazienki, wc, kotłowni, pomieszczenia garażu zaadoptowanego na cele mieszkalne. Budynek wzniesiony w 2000 roku. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek garażowy nie związny na trwałe z gruntem.Teren nieruchomości w części siedliskowej ogrodzony od frontu cokołem z elementów betonowych, dwuskrzydłowa brama oraz drewniana furtka. Na działce znajduje się utwardzenie z kostki brukowej we frontowej części działki – ciąg komunikacyjny. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, sanitarną, centralnego ogrzewania (piec na paliwo stałe oraz grzejniki płytowe) oraz klimatyzacyjną. Teren działki poza częścią siedlskową niezagospodarowany i nieużytkowany. Dojazd do nieruchomości dogodny – droga o nawierzchni asfaltowej bez urządzonych ciągów pieszych.
Budynek mieszkalny zrealizowany został w oparciu o udzielone decyzją Starosty Kłobuckiego pozwolenie na budowę, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Magdalenę Adamik w trakcie czynności oględzin przedmiotowy budynek nie został oddany do użytkowania.
Analizowany teren objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Miedźno Nr 84/XII/2007 z dn. 28-09-20887 r., działka ewidencyjna nr 1623 obręb Miedźno posiada następujące przeznaczenie:
1MN, RM,DG:
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, zabudowa zagrodowa,
przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi, urządzenia infrastruktury technicznej.
RP ustala się:
przeznaczenie podstawowe: tereny rolne,
przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej.
Licytowana nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego i do licytacji mogą przystąpić jedynie osoby wymienione w art. 2a tej ustawy. Rolnik indywidualny dla wykazania spełnienia wymogów, o których mowa w art. 6 ustawy, przystępując do przetargu winien przedłożyć poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta) oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego z podaniem łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały oraz wykazać posiadanie kwalifikacji rolniczych. Jeżeli spełnione będą przesłanki określone w art. 4 ww. ustawy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.
Suma oszacowania udziału wynosi 181 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 136 125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 150,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 19-11-2019r z podaniem sygnatury KM 6581/17. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej w dniu 19-11-2019r, o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1636/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości niezabudowanej położonej pod adresem: LIPIE, SZYSZKÓW, obręb 0016, działka o numerze ewid. 157, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/00039671/5 o powierzchni 0,4500 ha, będącej własnością dłużnika: Marcelina Siewior.
Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową, nieogrodzoną, niezabudowaną, nieuzbrojoną. Posiada dostęp do drogi publicznej w postaci drogi gruntowej. Działka o kształcie wydłużonym, zbliżonym do prostokąta, wymiary 10 metrów na 450 metrów. Teren działki względnie równy z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. Działka w części porośnięta roślinnością trawiastą w pozostałej części zalesiona (skład gatunkowy: sosna, brzoza). Sąsiedztwo stanowią tereny rolne, w odległości około 400m przepływa rzeka Liswarta, do najbliższej jednostki osadniczej jest około 1000m.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rębielice Szlacheckie i Szyszków, przyjętego uchwałą nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Lipie, opisywana działka nr 157 oznaczona jest jako:
ZL – tereny lasów (w pasie około 160m od granicy z działką nr ewidencyjny 555),
RP -tereny rolnicze bez prawa lokalizacji zabudowy (w dalszej części działki).
Licytowana nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego i do licytacji mogą przystąpić jedynie osoby wymienione w art. 2a tej ustawy. Rolnik indywidualny dla wykazania spełnienia wymogów, o których mowa w art. 6 ustawy, przystępując do przetargu winien przedłożyć poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta) oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego z podaniem łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały oraz wykazać posiadanie kwalifikacji rolniczych. Jeżeli spełnione będą przesłanki określone w art. 4 ww. ustawy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

Suma oszacowania wynosi 10 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 7 725,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 030,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 21-11-2019r. z podaniem sygnatury KM 98/16.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej w dniu 21-11-2019r. o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 7298/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl