ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr 426/14, 426/15, 426/16, 426/17, 426/18, 426/19, obręb 429 o łącznej powierzchni 0,9089 HA położonej pod adresem: 42-200 Częstochowa 1, Meliorantów 30B, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00115891/3, będącej własnością dłużnika: ATOMIUM Sp. z o.o.
Nieruchomość nieogrodzona, niezabudowana. Uzbrojenie techniczne terenu stanowią sieci: elektryczna i wodociągowa. Działki nieogrodzone, bez upraw polowych, częściowo zadrzewione i zakrzewione. Przedmiotowe działki zlokalizowane są w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w północno-wschodniej peryferyjnej części miasta. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Meliorantów o nawierzchni asfaltowej, która skomunikowana jest z ul. Warszawską, a nastepnie trasą DK – 1 stanowiącą główną arterie komunikacyją miasta na osi północ-południe. Kształt działek złożony z szeregu prostokątów przy czym część zlokalizowana bezpośrednio przy ul. Meliorantów (działka nr 426/19) ma szer. ok. 6 m i stanowi dojazd do pozostałych działek gruntu. Działka nr 426/14 o szer. ok. 2,5 m i dł. ok. 40 m, działka nr 426/15 o szer. ok. 21 m i dł. ok. 44 m, działka nr 426/16 o szer. ok. 20 m i dł. ok. 46 m, dziłaka nr 426/17 o szer. ok. 20 m i dł. ok. 46 m, działka nr 426/18 posiada kształt czworoboku o szer. od 50 m od strony zachodniej do 60 m od strony wschodniej. Powierzchnia nieurozamicona, równa, płaska.
Dla przedmiotowej działki gruntu nr 426/9 wydana została Decyzja nr 313 Prezydenta Miasta Częstochowy o warunkach zabudowy z dnia 17-04-2012r., w której ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie szcześciu wolno stojących budynków miekszalnych jednorodzinnych planowanego do realizacji na trenie złożonym z działek o nr ewid. 426/6, 426/7, 426/8, 426/9 obręb 429- Rząsawy, położonym przy ulicy Meliorantów w Częstochowie, w pasie terenu zawierającym sie na głębokości ok. 140 m od pasa drogowego ul. Meliorantów, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, z planowaną budową sieci wodociągowej, do realizacji której przeznaczony jest dodatkowo część działki nr weid. 605/1 stanowiącej fragment pasa drogowego ul. Meliorantów i fragment działki nr ewid. 377 obręb 429-rząsawy.
Jednocześnie odmówiono ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie trzech wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych planowanych do realizacji na terenie złożonym z działek o nr ewid. 426/6, 426/7, 426/8, obręb 429-Rząsawy, położonym przy ul. Meliorantów w Częstochowie, w pasie terenu zawierającym sie na głębokości od ok. 140m do ok. 245m od pasa drogowego ul. Meliortantów, zawierającym się poza zasięgiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Suma oszacowania wynosi 346 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 259 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 09-01-2020r. z podaniem sygnatury KM 48/17. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej w dniu 09-01-2020r. do godz. 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1428/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2020 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-260 Kamienica Polska, Konopnickiej 86, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00067472/8 o powierzchni 0,1698 ha, będącej własnością dłużnika: Sebastian Tomasik oraz Marty Tomasik.
Nieruchomość gruntowa uzbrojona w przyłącze energii elektrycznej, wody z sieci, kanalizacji sanitarnej i gazu. Fragmenty działki ogrodzone płotem betonowym przęsłowym o wysokości ok. 2m. Dojazd do nieruchomości drogą szutrową przez działki 1602, 1601. W księdze wieczystej nr CZ1C/00067472/8 brak zapisów o służebności przejazdu. Organowi egzekucyjnemu nie przedstawiono dokumentacji, z której treści wynikałoby, iż istniejące ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przejazdu zostało dla przedmiotowej nieruchomości ustalone i nieujawnione w treści księgi wieczystej. Stosownie do treści Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Kamienica Polska w Gminie Kamienica Polska, zatwierdzoną uchwałą nr 181/XXIV/2005 Rady Gminy Kamienica Polska z 29-12-2005 ogłoszoną w dz.u. Województwa Śląskiego nr 21 z 27-02-2006 poz 708, działka nr 1603, k.m. 10 o pow. 0,1698 ha położona w Kamienicy Polskiej leży na terenie oznaczonym symbolem:
MN, RM,U(DG)
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa i usługowa nieprodukcyjna,
przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa wielorodzinna, zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieruchomość zabudowana:
1) budynek mieszkalny: jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej (od strony wschodniej do budynku przylega garaż), budynek niepodpiwniczony, parterowy, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Dach dwuspadowy kryty onduliną. Stolarka okienna PCV, komin nad połacią dachową murowany z obróbką blacharską. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków obiekt o powierzchni zabudowy 141,00 m2, wzniesiony w 1940 roku.
2) budynek transportu i łączności: budynek niepodpiwniczony, parterowy w technologii tradycyjnej murowanej z pustaka żużlobetonowego, kryty onduliną. Zgodnie z wypisem kartoteki budynków obiekt o pow. zabudowy 31,00m2, wybudowany w 2004.
Suma oszacowania wynosi 228 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 152 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 09-01-2020r. z podaniem sygnatury akt KM 2478/16. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym komornika do dnia 09-01-2020r. do godz. 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 833/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl