ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-11-2021 r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 CZĘSTOCHOWA w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
udziału wynoszącego 1/3 część nieruchomości położonej pod adresem: 42-253 Piasek, ul. Nowowiejska 10, Janów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00079586/7 przysługującej dłużnikowi: Jerzy Golis.
Nieruchomość zabudowana, zlokalizowana w obrębie Piasek – 0014, stanowi działki nr 171, 179, 229, 368, 396, 453, 563/2, 630, o łącznej powierzchni 32 900 m2. Działka nr 563/2 stanowi teren zabudowy zagrodowej, zabudowany budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, budynkiem gospodarczym oraz budynkiem stodoły. Pozostałe działki stanowią tereny zagospodarowanych, i niezagospodarowanych gruntów rolnych o znacznym rozłogu, porośnięte częściowo drzewostanem z samosiewu, wymagającym usunięcia na etapie ponownego zagospodarowania. Nieruchomość, w obrębie działki siedliskowej położona przy utwardzonej drodze publicznej, posiada podstawowy dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej. Teren działki siedliskowej zniwelowany, nieutwardzony, ogrodzony. Działki rolne posiadają dojazd poprzez drogi gruntowe, bez dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Działka nr 179 graniczy frontowo z drogą utwardzoną. Działkę nr 229 poprzecznie przecina napowietrzna linia średniego napięcia. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, zatwierdzonego Uchwałą Nr 217/XXXVI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy JANÓW, przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów oznaczonych symbolami: dz. nr 563/2 – MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dz. nr 453 – częściowo od strony południowej – MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w dalszej części 1R – tereny rolnicze, dz. nr 229, 396 oraz 630 – 1 R – tereny rolnicze, dz. nr 171 i 179 – 2R – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem zabudowy, dz. nr 171 w niewielkiej części od strony wschodniej – 1R, dz. nr 368 – ZL – lasy.
Suma oszacowania 1/3 udziału wynosi 144 670,00 zł (suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 434 020,00 zł), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 108 502,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 467,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 16-11-2021 r., z podaniem sygnatury Km 1583/20 wraz ze wskazaniem, iż podana kwota stanowi wadium na licytację. W przypadku, gdy wpłaty rękojmi dokonuje osoba prawna, w tytule przelewu należy dodatkowo podać NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na rachunku bankowym komornika do dnia 16-11-2021 r., najpóźniej do godziny: 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 2129/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2021 r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 CZĘSTOCHOWA w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości położonej pod adresem: 42-274 Konopiska, Korzonek 111, Konopiska, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00026454/7 będącej własnością dłużnika: Teresa Karaśkiewicz.
Nieruchomość zabudowana, zlokalizowana w obrębie Korzonek – 0007, ark. 3, stanowiąca działkę nr 272/2, o powierzchni 5 675 m2, stanowiąca teren zabudowany wolnostojącym piętrowym budynkiem jednorodzinnym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym o pow. 146 m2, budynkiem garażowo – gospodarczym o pow. zabudowy 187 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 29 m2. Występuje pełna dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej. Teren częściowo ogrodzony, zniwelowany, częściowo utwardzony. Nieruchomość posiada dostęp do utwardzonej drogi publicznej. W myśl postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr 69/IX/03 z dnia 20.06.2003 roku, zmienionego Uchwałą Rady Gminy nr 343/XXXVII/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku, przedmiotowa nieruchomość częściowo (w części aktualnie zagospodarowanej pod zabudowę zagrodową) zlokalizowana jest w obrębie oznaczonym symbolem: MNU – tereny zabudowy mieszkalnej z usługami przemieszany z zabudową zagrodową oraz MR – tereny zabudowy zagrodowej. Frontowa część nieruchomości w niewielkim obszarze znajduje się w obrębie oznaczonym symbolem: TD – tereny dróg, ulic, parkingów, stacji benzynowych w ich szerokościach w liniach rozgraniczających.
Suma oszacowania wynosi 479 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 359 910,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 988,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg., tj. do dnia 02-11-2021 r., z podaniem sygnatury Km 4348/19 wraz ze wskazaniem, iż podana kwota stanowi wadium na licytację. W przypadku, gdy wpłaty rękojmi dokonuje osoba prawna w tytule przelewu należy dodatkowo podać NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na rachunku bankowym komornika do dnia 02-11-2021 r., najpóźniej do godziny 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 14.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 5126/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl