ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2021 r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem: Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości położonej pod adresem: 42-262 Poczesna, ul., Kolonia Brzeziny Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00123177/1, będącej własnością dłużnika: Dariusz Andrzej Weber.
Nieruchomość zlokalizowana w gminie Poczesna po stronie zachodniej drogi krajowej E75 relacji Warszawa-Katowice. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 9 km w kierunku południowym od centrum miasta powiatowego Częstochowy oraz w odległości ok. 9,5 km w kierunku północno-zachodnim od miejscowości gminnej Poczesna. Działka położona jest po stronie południowej ulicy Rzecznej, która od strony zachodniej posiada włączenie do ulicy Staszica. Dojazd do nieruchomości możliwy od strony północnej drogą o nawierzchni z płyt betonowych, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do nieruchomości możliwy jest poprzez teren sąsiednich nieruchomości. Nieruchomość nieogrodzona posiadająca kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren działki porośnięty trawą, miejscami zakrzaczony i zadrzewiony – drzewa różnych gatunków. Na działce znajduje się wyrobisko naziemne będące pozostałością po prowadzonej na nieruchomości działalności związanej z wydobywaniem surowca ilastego ceramiki budowlanej. Teren nieruchomości nieuzbrojony. Na działce ewid. 343/29 o pow. 1,8196 ha położonej w obrębie Kolonia Brzeziny Wielkie, gmina Poczesna, decyzją Wojewody Częstochowskiego (znak OS.III.7512/13/97) z dn. 17 12 1997 została udzielona koncesja na odkrywkowe wydobywanie kopaliny – surowca ilastego ceramiki budowlanej ze złoża “BRZEZINY I” dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego Edmund Dylikowski, ul. Bugajska 17, 42-207 Częstochowa. Ważność decyzji ustalona została na 15 lat tj. od 01-01-1998 r do 31-12-2012r. Przedsiębiorca zakończył wydobycie z końcem 2008r rezygnując z koncesji. Decyzją Starosty Częstochowskiego (znak OŚ.6122.6.2012_IX) z dn. 19-09-2012 r został ustalony wodny kierunek rekultywacji zagospodarowania gruntów o pow. 20171 m2 obejmujących działki 343/29 i 231/1 położonych w miejscowości Kolonia Brzeziny Wielkie, gm. Poczesna. Stosownie do treści Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Strefa I obejmuje zasadniczą część sołectw: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B, przyjętego Uchwałą Nr 77/XII/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 8 września 2015 r. działka o nr ewid. 343/29 położona w obrębie Kolonia Brzeziny Wielkie leży w przeważającej części na terenie oznaczonym znakiem 1 PG.
Suma oszacowania wynosi 378 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 283 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 23-02-2021 r. z podaniem sygnatury Km 9864/18. W przypadku, gdy wadium wpłaca osoba prawna, w tytule przelewu należy podać sygnaturę akt Km 9864/18 oraz NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie bankowym komornika do dnia 23-02-2021 r., najpóźniej do godziny 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 944/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2021 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem: Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-221 Częstochowa, ul. Radomska 33, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00158752/0, będącej własnością dłużnika: Przedsiębiorstwo Handlowe “MASTA” S. Drzazga Spółka Jawna.
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewid. 1/10 o pow. 0,3341 ha – zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem garażowym oraz budynkiem biurowym. Budynki wzniesione w 2001 roku w technologii murowanej. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi: 151,00 m2. Budynek mieszkalny połączony funkcjonalnie z budynkiem garażowym o pow. zabudowy 50,00 m2. Budynek biurowy o pow. zabudowy 117,00 m2. Przedmiotowa działka o płaskim ukształtowaniu terenu. Teren zagospodarowany, chodniki i podjazdy utwardzone kostką brukową liczne nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Działka ogrodzona, ogrodzenie frontowe murowane, brama oraz furtka metalowa. Ogrodzenie w granicy działki wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych oraz siatki ogrodzeniowej. Uzbrojenie działek: energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa. Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 212/XV/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Radomskiej i Legnickiej w Częstochowie nieruchomość, działka ewidencyjna nr 1/10, położona jest na terenie: MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Suma oszacowania wynosi 1 506 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 129 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 150 640,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 22-02-2021 r. z podaniem sygnatury Km 1440/20. W przypadku, gdy wadium wpłaca osoba prawna w tytule przelewu należy podać sygnaturę akt Km 1440/20 oraz NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie bankowym komornika w dniu 22-02-2021 r., najpóźniej do godziny 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1533/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl