ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2017r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości należącej do uczestników Henryk Szot oraz Grzegorz Grabowski położonej: 42-290 Blachownia, Malicka 14, Blachownia, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 0004100 [NKW: CZ1C/00041000/1].

Suma oszacowania wynosi 319 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 239 700,00 zł.

Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-11-2017r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,  odbędzie się
 pierwsza licytacja
 nieruchomości  należącej  do dłużnika: Urszula Maria Rak położonej: 42-202 Częstochowa, Mirowska 226, Częstochowa, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 149970   [NKW: CZ1C/00149970/8]. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, wraz z zabudową towarzyszącą, położona w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 226, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze ewidencyjnym 35/1 obręb 0195, o powierzchni 0,1155 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00149970/8. Działka o numerze ewidencyjnym 35/1 posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, krótszym z boków od strony północnej przylega do ulicy Mirowskiej. Działka częściowo ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych. Od frontu brama i furtka stalowe z ogrodzeniem murowanym z przęsłami drewnianymi. Na działce urządzony wjazd. Działka przed budynkiem mieszkalnym obsadzona drzewami i krzewami. Dla obszaru w którym położona jest nieruchomość brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Częstochowy (uchwała nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z 21-11-2005r.) ustalono, iż działka położona jest na obszarze stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (UR/MN).
Suma oszacowania wynosi 204 400,00 zł  słownie: dwieście cztery tysiące  czterysta złotych (wartość nieruchomości bez uwzględnieniA ograniczonego prawa rzeczowego), nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, tj. prawem służebności mieszkania polegającym na prawie korzystania ze starej części budynku mieszkalnego, korzystania z budynku gospodarczego, prawem swobodnego poruszania się po całej nieruchomości, oraz świadczenia osobiste w postaci udzielenia pomocy i pielęgnowania w razie choroby na rzecz Floriana Niglus, syna Kazimierza i Bronisławy, oraz Petroneli Niglus, córki Marcina i Marianny.  Wartość prawa wyceniona przez biegłego na kwotę 97 000,00 zł słownie dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych, zatem suma oszacowania oszacowania wynosi 107 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  80 550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 740,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 07-11-2017 Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 4957/16 . Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 07-11-2017 r. o godzinie 23:59. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00  do godz.17:00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 041 208 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl