ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 69957

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-12-2017r. o godz. 10:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się druga licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej  do dłużnika: Paweł Rapak położonej: 42-202 Częstochowa, Mieszka Starego 22, Częstochowa, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 69957 [NKW: CZ1C/00069957/6]. Suma oszacowania wynosi 109 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 266,67zł. Przedmiotowa nieruchomość to działka ewidencyjna, nr 43/2 położona w Częstochowie obręb 0299. Działka gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta dziko rosnącą roślinnością, liczne zadrzewienia, zakrzaczenia. Kształt działki podłużny, stosunkowo wąski, ukształtowanie terenu nieregularne. W odległości około 100 m przepływa rzeka Konopka. W odległości około 200 m przebiega linia kolejowa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Piastowskiej Sabinowskiej, oraz rzeki Konopka zatwierdzonego uchwałą rady miasta Częstochowy nr 988/LV/2014 działka położona na terenie oznaczonym znakiem planu:
MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 990,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 11-12-2017r. Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 4018/16. Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 11-12-2017r. o godzinie 23:59. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Więcej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-11-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: Maria Szewczyk położonej: 42-202 Częstochowa, Soplicy Jacka 28, Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 12394 [NKW: CZ1C/00012394/7].

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie geodezyjnym 362, działka nr 29, o pow. 634 m2. Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w bryle budynku, oraz parterowym budynkiem warsztatowym, teren częściowo ogrodzony, zniwelowany, częściowo utwardzony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – położona na rogu ulic Soplicy i Zagłoby. Posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana w obrębie terenów oznaczonych symbolem G.49-MN- tereny zabudowy jednorodzinnej. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione do 31-03-2065r.

Suma oszacowania wynosi 131 270,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 452,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 127,00najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 21-11-2017 r. . Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 402/16 . Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 21-11-2017 r. o godzinie 23:59. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00 do godz.17:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 041 208 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl