ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-02-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się
 druga licytacja
 nieruchomości należącej  do dłużnika: Dorota Magdalena Zagział-Wnętrzak położonej: 42-208 Częstochowa, Załogi 80, Częstochowa, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 00163125   [NKW: CZ1C/00163125/4] Suma oszacowania wynosi 342 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 228 000,00 zł. Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową, obejmującą działki nr 35 i 36 obręb 403, zlokalizowane w Częstochowie, ul. Załogi 80/82, działka o powierzchni 0,5710 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 181,46 m2, parterowy z poddaszem mieszkalnym, częściowo podpiwniczony, oraz budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 37,06m2. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem planu RII.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 20-02-2018r. Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 1612/17 . Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 20-02-2018 r. o godzinie 23:59.
Stosownie do treści art. 2a ust.1 i 3 Ustawy z 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego przedmiotową nieruchomość może nabyć jedynie rolnik indywidualny, oraz podmioty wskazane w art. 2a ust. 3. przedmiotowej ustawy. Rolnik indywidualny zostanie dopuszczony do licytacji po wykazaniu, iż spełnia on wymagania wynikające z art. 6 w.w. ustawy. Jednocześnie pouczam o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań na gruncie art. 233 k.k.    
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00  do godz.17:00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 041 208 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w pok. XV Wydział Cywilny  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej

    OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-02-2018r. o godz. 09:40 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35  w sali nr  22  odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości należącej  do dłużnika: Marcelina Siewior położonej: 42-100 Kłobuck, Kłobuck, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kłobucku prowadzi księgę  wieczystą o numerze CZ2C/00047994/4. Nieruchomość stanowią działki ewidencyjne nr 186 oraz 228, działki położone przy ul. Wierzbowej, działka 228 ok. 40 m od skrzyżowania z drogą o nawierzchni asfaltowej, działka ograniczona z jednej strony rowem melioracyjnym, działka uzbrojona w sieć elektryczną. Działka 186 stanowi niezabudowany pas gruntu.  Działki położone przy ulicy Wierzbowej w Kłobucku (nawierzchnia nieutwardzona).
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem planu:
-MNR- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
    – 32,7% pow. działki nr 228,
    – 38,5% pow. działki nr 186.
-R- tereny rolnicze
    -67,3% pow. działki nr 228,
    -61,5% pow. działki nr 186.
Suma oszacowania wynosi 78 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  58 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 20-02-2018r. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 1154/16 . Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 20-02-2018 r. o godzinie 23:59. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00 do godz.17:00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 041 208 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 XV Wydział Cywilny Wykonawczy, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl