ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2018r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości należącej do dłużnika: Krystyna Smorąg oraz Łukasza Smorąga na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej: 42-120 Miedźno, Mokra,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11170 [NKW: CZ2C/00011170/1] Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,4222 ha (dz. ewidencyjna nr 15/1). Działka o przeznaczeniu zagrodowym, przeciętnie zagospodarowana o regularnym kształcie w części użytkowana rolniczo.
Działka o numerze ewidencyjnym 15/1 zabudowana:
budynkiem mieszkalnym, budynek wzniesiony w technologii murowanej z cegły oraz pustaka ceramicznego, pow. zabudowy 85,00 m2, Budynek wzniesiony około roku 1970, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, w średnim stanie technicznym. Dach konstrukcji drewnianej pokryty papą. Budynek nieocieplony, nieotynkowany. Zlokalizowany w południowej części działki, bezpośrednio przy drodze asfaltowej. Do budynku przylega budynek o charakterze mieszkalnym oraz wiata garażowa.
budynkiem użytkowym, wzniesionym ok. roku 1930, jednokondygnacyjny, z poddaszem, niepodpiwniczony, podstawowy standard wykończenia. Dach pokryty blachą, nieocieplony nieotynkowany, przylega do budynku mieszkalnego oraz wiaty garażowej.
Stosownie do treści studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno przyjętego uchwałą nr 86/XII/007 Rady Gminy Miedźno z 28-09-2007r. nieruchomość położona na terenie
MN,RM, DG
– przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalna jednorodzinna, zabudowa zagrodowa,
– przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi, urządzenia infrastruktury technicznej.
2RP
-przeznaczenie podstawowe: tereny rolne,
-przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej.

Więcej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-06-2018 o godz. 10:45 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się  odbędzie się
 pierwsza licytacja
 nieruchomości należącej  do dłużnika: Ewa Marta Balcer położonej: 42-262 Poczesna, Krótka 12, Kolonia Poczesna, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 66298 [NKW: CZ1C/00066298/7].
Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 174/4, nieruchomość zabudowana:
-budynkiem mieszkalnym: Powierzchnia zabudowy 117,00m2 (wg danych z rejestru budynków), powierzchnia użytkowa 146,90m2 (wg pomiarów dokonanych w czasie oględzin). Budynek o funkcji mieszkalnej, w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, z poddaszem, wzniesiony w 1953r. , wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły i kamienia. Kryty blacho-dachówką. Nieotynkowany.
-zabudowa gospodarcza: budynek o powierzchni 52,00m2, jednokondygnacyjny, murowany, dach kryty papą, pełni funkcję garażu.  
Zgodnie z  planem zagospodarowania miejscowego nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem: 16MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Suma oszacowania wynosi 284 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  213 225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 430,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 11-06-2018 . Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu:  Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 2697/17 .

Więcej

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl