ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 138830

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  07-02-2018r. o godz. 09:40 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się
pierwsza licytacja
ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należącego do dłużnika: Maria Tworkowska, położonego: 42-207 Częstochowa, Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 2/44, Częstochowa, znajdującego się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. (Adres spółdzielni:  42-207 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 118, Częstochowa ) dla którego  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 138830  [NKW: CZ1C/00138830/5] Lokal położony pod numerem 44, IV piętro budynku położonego w Częstochowie przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej nr 2. Wewnątrz lokalu: pokój, kuchnia, przedpokój łazienka. Okna PCV, wystawa okien na stronę zachodni. Lokal posiada balkon. Z lokalem związane prawo do korzystania z piwnicy. Suma oszacowania wynosi 96 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   72 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 650,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 06-02-2018r. Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 1610/17 . Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 32993

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25-01-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się
pierwsza licytacja
 nieruchomości należącej  do dłużnika: Marcelina Siewior położonej: 42-100 Kłobuck, Kłobuck, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kłobucku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 32993   [NKW: CZ2C/00032993/9].
nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działki:
-działka 265 -0,9070 ha, w tym łąki trwałe (ŁIV) 0,1385 ha, grunty orne 0,7685 ha (RIVb)
-działka 292 -0,2510 ha, w tym łąki trwałe 0,0584(ŁIV) ha, grunty orne 0,1926 ha (RIVb)
-działka 266 -0,0450 ha – łąki trwałe (ŁIV)
-działka 293 – 0,0400 ha – łąki trwałe (ŁIV)
Łączna powierzchnia 1,2430 ha
Wjazd na działki 265 i 266 bezpośrednio z ulicy Akcjowej, przez drogę gospodarczą o nawierzchni gruntowej. Dostęp do działek 292 i 296 przez działki 265 i 266.
Działki nieuzbrojone, nieogrodzone, bez upraw polowych.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem planu:
-Zn- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
    – działka 292 i 293 w całości,
    – 23 % pow. działki nr 265,
    – 37,30 % pow. działki nr 266.
-R- tereny rolnicze
    -77 % pow. działki nr 265,
    -62,70 % pow. działki nr 266.
    Suma oszacowania wynosi 21 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 125,00zł.
    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 150,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 24-01-2018 . Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co XVCo 1146/16 .

Więcej

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl