ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2021 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem: Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 42-208 Częstochowa, ul. Mireckiego 19/16 stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “HUTNIK” (adres spółdzielni: Częstochowa, al. Wojska Polskiego 118 ), dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00166622/9, przysługującego dłużnikowi: Michał Masłoń.
Lokal usytuowany jest w 1 klatce na V piętrze z budynku XII kondygnacyjnym, trzyklatkowym. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 57,50 m2. W myśl postanowień Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 263.XX.2019, z dnia 21.11.2019 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy” – przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów oznaczonych symbolem: MWN – obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
Suma oszacowania wynosi 200 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 150 337,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 045,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. w dniu 22-02-2021 r., z podaniem sygnatury Km 7462/18. W przypadku, gdy wadium wpłaca osoba prawna, w tytule przelewu należy podać sygnaturę akt Km 7462/15 oraz NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na rachunku bankowym komornika w dniu 22-02-2021 r., najpóźniej do godziny 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 5074/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl