ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2021 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem: Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-274 KONOPISKA, RĘKSZOWICE 36, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00079214/9, będącej własnością dłużnika: Przemysław Nalewajka.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość o nr ewid. 279/2 o pow. 0,1867 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 122,00 m2. Na terenie nieruchomości posadowiony jest również budynek gospodarczo – garażowy o pow. zabudowy 21,00 m2. Działka o płaskim ukształtowaniu terenu, teren przeciętnie zagospodarowany, nasadzenia krzewów ozdobnych, drzew iglastych. Nieruchomość ogrodzona, ogrodzenie frontowe w formie przęseł metalowych na cokole murowanym, brama oraz furtka metalowa. Ogrodzenie w granicy działki wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych. Budynek mieszkalny wzniesiony w technologii murowanej z cegły, kamienia wapiennego oraz pustaka żelbetonowego. Budynek wzniesiony w około roku 1979 (zgodnie z zapisami kartoteki budynków), dwukondygnacyjny. Budynek nieocieplony, nieotynkowany zlokalizowany w południowej części działki. Budynek gospodarczo – garażowy wzniesiony w technologii murowanej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rok budowy 1979 (wg zapisów kartoteki budynków).
Suma oszacowania wynosi 283 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 188 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 22-02-2021 r. z podaniem sygnatury Km 3227/17. W przypadku, gdy wadium wpłaca osoba prawna, w tytule przelewu należy podać sygnaturę akt Km 3227/17 oraz NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na rachunku bankowym komornika w dniu 22-02-2021 r., najpóźniej do godziny 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 561/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl