ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW 39671


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2020 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 CZĘSTOCHOWA w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości niezabudowanej położonej pod adresem: LIPIE, SZYSZKÓW, obręb 0016, działka o numerze ewid. 157, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/00039671/5 o powierzchni 0,4500 ha, będącej własnością dłużnika: Marcelina Siewior.
Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową, nieogrodzoną, niezabudowaną, nieuzbrojoną. Posiada dostęp do drogi publicznej w postaci drogi gruntowej. Działka o kształcie wydłużonym, zbliżonym do prostokąta, wymiary 10 metrów na 450 metrów. Teren działki względnie równy z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. Działka w części porośnięta roślinnością trawiastą w pozostałej części zalesiona (skład gatunkowy: sosna, brzoza). Sąsiedztwo stanowią tereny rolne, w odległości około 400m przepływa rzeka Liswarta, do najbliższej jednostki osadniczej jest około 1000m.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rębielice Szlacheckie i Szyszków, przyjętego uchwałą nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Lipie, opisywana działka nr 157 oznaczona jest jako:
ZL – tereny lasów (w pasie około 160m od granicy z działką nr ewidencyjny 555),
RP -tereny rolnicze bez prawa lokalizacji zabudowy (w dalszej części działki).

Suma oszacowania wynosi 10 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 6 866,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 030,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 20-02-2020r. z podaniem sygnatury KM 98/16. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej w dniu 20-02-2020r. do godz. 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1154/16).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl