ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW 32993


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2020 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 CZĘSTOCHOWA w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości należącej do dłużnika: Marcelina Siewior położonej: 42-100 Kłobuck, Kłobuck, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: CZ2C/00032993/9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działki:
-działka 265 -0,9070 ha, w tym łąki trwałe (ŁIV) 0,1385 ha, grunty orne 0,7685 ha (RIVb)
-działka 292 -0,2510 ha, w tym łąki trwałe 0,0584(ŁIV) ha, grunty orne 0,1926 ha (RIVb)
-działka 266 -0,0450 ha – łąki trwałe (ŁIV)
-działka 293 – 0,0400 ha – łąki trwałe (ŁIV)
Łączna powierzchnia działek wynosi 1,2430 ha.
Wjazd na działki 265 i 266 bezpośrednio z ulicy Akcjowej, przez drogę gospodarczą o nawierzchni gruntowej. Dostęp do działek 292 i 296 przez działki 265 i 266.
Działki nieuzbrojone, nieogrodzone, bez upraw polowych.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem planu:
-Zn- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
– działka 292 i 293 w całości,
– 23 % pow. działki nr 265,
– 37,30 % pow. działki nr 266.
-R- tereny rolnicze
-77 % pow. działki nr 265,
-62,70 % pow. działki nr 266.
Suma oszacowania wynosi 21 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 14 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 150,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 24-02-2020r. z podaniem sygnatury KM 98/16. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym komornika najpóżniej w dniu 24-02-2020r. do godz. 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1146/16).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl