ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 CZĘSTOCHOWA w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 00123036 [NKW: CZ1C/00123036/1] należących do dłużnika: HIZ Sp. z o.o. w likwidacji, a położonej w: 42-200 Częstochowa, Poselska 12.
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,2561 ha, zabudowana budynkiem stacji paliw o kubaturze 192 m3 wraz z urządzeniami : zbiornikiem paliw nr 1 o pojemności : 20 m3, zbiornikiem paliw nr 2 o pojemności 20 m3, zbiornikiem paliw nr 3 o pojemności 20 m3, zbiornikiem paliw nr 4 o pojemności 20 m3, oraz wiatą nad dystrybutorami. Działka o nr ewidencyjnym 58/23 zabudowana jest stacją paliw wraz z zapleczem biurowo-socjalnym. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane budynkami produkcyjno-usługowo-handlowymi. Kształt działki regularny zbliżony do trapezu. Teren działki równy, zagospodarowany, częściowo utwardzony asfaltem oraz kostką brukową. Dostęp do drogi publicznej (ul. Poselskiej) poprzez nieodpłatną służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli czy wieczystych użytkowników nieruchomości władnącej stanowiącej działkę nr 58/23 objętej niniejszą księgą polegająca na obciążeniu nieruchomości objętej KW nr 90747 – działek nr 58/2 i 58/22 użytkowanych jako droga wewnętrzna, prawem przejazdu i przechodu na całej ich długości. Uchwałą nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowa z dnia 21 listopada 2005 roku nieruchomość dz. ewid nr 58/23 położona jest na terenie oznaczonym w studium symbolem:
PUH – Tereny produkcyjno-usługowo-handlowe.
Suma oszacowania wynosi 405 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 270 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 560,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z podaniem sygnatury KM 612/14 najpóźniej w dniu 20-02-2020r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej w dniu 20-02-020r. do godz. 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 4953/16).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl