ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW 6553


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2020 r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości położonej pod adresem: 42-130 Wręczyca Wielka, Piła II, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/00006553/2 o powierzchni 4,7406 HA, w stosunku do której egzekucja została wszczęta w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej, będącej własnością: Bogusława Szczepaniak, Józef Łuczak, Jacek Łuczak, Tomasza Łuczaka, Agata Major, Krzysztof Lizurej.
Suma oszacowania wynosi 145 850,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 109 387,50 zł.
Nieruchomość położona jest w powiecie kłobuckim, gminie Wręczyca Wielka, miejscowości Piła II, obrębie Nr 0017 Piła II, stanowiąca działki gruntu o nr ewid. 129, 138, 252 o łącznej pow. 4,7406 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie położonym po stronie południowej w odniesieniu do drogi wojewódzkiej nr 494. Działki o nr ewid. 129,138,252 nie tworzą funkcjonalnej całości. Działki o nr ewid. 138 i 129 są położone po stronie północnej ulicy Sportowej. Dojazd do działki o nr ewid. 138 dogodny – droga o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Działka 129 jest położona po stronie północnej dziaki o nr 138. Działki nie przylegają bezpośrednio do siebie. Działka bez bezpośredniego dostępu do drogi. Dostęp do działki 129 możliwy przez działkę 138 oraz od strony północnej drogą gruntową, bezpośrednio przez inne działki. Działka o nr ewid. 252 jest położona w kierunku północno-wschodnim w odniesieniu do działek o nr ewid. 138 i 129. Dojazd do działki następuje drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka o nr ewid. 138 posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka krótszym z boków od strony południowej przylega do drogi, szeroki front działki. Działka w układzie północ-południe. Teren działki równy, nieogrodzony, porośnięty trawą. W części zachodniej występuje zadrzewienie – samosiejki drzew brzozy. Na działce w części zachodniej występują miejscowe zakrzaczenia. Działka o nr ewid. 129 posiada kształt regularny. Działka w układzie wschód-zachód. Działka nie jest uprawiana rolniczo. Działka stanowi bardzo wąski pas gruntu. Działka o niekorzystnym stosunku długości boków. Teren nie jest użytkowany rolniczo. W środkowej części działki występuje miejscowe zadrzewienie. Sąsiedztwo działki od strony południowej stanowi rzeka. Teren o podwyższonym poziomie wód gruntowych. Teren nieruchomości, tj. działki o nr ewid. 138 znajduje się w zasięgu uzbrojenia sieci energetycznej oraz sieci wodociągowej.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 585,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 10-03-2020r. z podaniem sygnatury KM 1781/13. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej w dniu 10-03-2020r. do godz. 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XVCo 6218/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl