ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ KW 67472


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2020 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-260 Kamienica Polska, Konopnickiej 86, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00067472/8 o powierzchni 0,1698 ha, będącej własnością dłużnika: Sebastian Tomasik oraz Marty Tomasik.
Nieruchomość gruntowa uzbrojona w przyłącze energii elektrycznej, wody z sieci, kanalizacji sanitarnej i gazu. Fragmenty działki ogrodzone płotem betonowym przęsłowym o wysokości ok. 2m. Dojazd do nieruchomości drogą szutrową przez działki 1602, 1601. W księdze wieczystej nr CZ1C/00067472/8 brak zapisów o służebności przejazdu. Organowi egzekucyjnemu nie przedstawiono dokumentacji, z której treści wynikałoby, iż istniejące ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przejazdu zostało dla przedmiotowej nieruchomości ustalone i nieujawnione w treści księgi wieczystej. Stosownie do treści Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Kamienica Polska w Gminie Kamienica Polska, zatwierdzoną uchwałą nr 181/XXIV/2005 Rady Gminy Kamienica Polska z 29-12-2005 ogłoszoną w dz.u. Województwa Śląskiego nr 21 z 27-02-2006 poz 708, działka nr 1603, k.m. 10 o pow. 0,1698 ha położona w Kamienicy Polskiej leży na terenie oznaczonym symbolem:
MN, RM,U(DG)
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa i usługowa nieprodukcyjna,
przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa wielorodzinna, zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieruchomość zabudowana:
1) budynek mieszkalny: jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej (od strony wschodniej do budynku przylega garaż), budynek niepodpiwniczony, parterowy, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Dach dwuspadowy kryty onduliną. Stolarka okienna PCV, komin nad połacią dachową murowany z obróbką blacharską. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków obiekt o powierzchni zabudowy 141,00 m2, wzniesiony w 1940 roku.
2) budynek transportu i łączności: budynek niepodpiwniczony, parterowy w technologii tradycyjnej murowanej z pustaka żużlobetonowego, kryty onduliną. Zgodnie z wypisem kartoteki budynków obiekt o pow. zabudowy 31,00m2, wybudowany w 2004.
Suma oszacowania wynosi 228 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 152 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 09-01-2020r. z podaniem sygnatury akt KM 2478/16. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym komornika do dnia 09-01-2020r. do godz. 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 833/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl