ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ KW 54480


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2020 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-244 Mstów, Jurajska 114, Jaskrów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00054480/3 o powierzchni 1,0779 Ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 278,00 m2 (wg danych z wypisu z rejestru gruntów), będącej własnością dłużnika: Gerard Kupczyk.
Licytowana nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 289,45 m2(wg pomiarów biegłego z pominięciem pow. piwnicy), oddany do użytku w 2010 roku (wg wypisu z rejestru gruntów). Dach o konstrukcji drewnianej, kryty drewnianym gontem, budynek pokryty częściowo tynkiem cementowo-wapiennym. Teren nieruchomości ogrodzony od frontu płotem murowanym, w granicach płotem betonowym. Nieruchomość częściowo zagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewami. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest obiekt małej architektury stanowiącej altanę konstrukcji drewnianej, wolnostojący, dwupoziomowy. Do nieruchomości doprowadzone jest przyłącze: energii elektrycznej, sieci wodociągowej oraz gazowej, centralne ogrzewanie zasilane jest kotłem na gaz. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej z nawierzchnią asfaltową.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mstów zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/258/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 16 maja 2017, nieruchomość gruntowa położona jest w miejscowości Jaskrów przy ulicy Jurajskiej, działki ewidencyjne nr 925, 926/2, 926/5 połozone są na terenie:
17MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (budynki mieszkalne, garażowe, gospodarcze)
8RZ – tereny rolnicze, sady, urządzenia obsługi rolnictwa, melioracji wodnych, przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych
27ZL – tereny lasów
1 Z – tereny zieleni nieurządzonej
Suma oszacowania wynosi  777 000, 00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 582 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 13-01-2020r. z podaniem sygnatury KM 2148/13. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóżniej 13-01-2020r. o godz. 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XVCo 5158/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl