ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-01-2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-133 Nowiny, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/00035625/0 o powierzchni 0,6285 Ha, będącej własnością dłużnika: Ryszard Błaszczyk.
Nieruchomość składa się z czterech działek stanowiących funkcjonalną całość. Na działce nr 5/9 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w konstrukcji mieszanej. Nieruchomość objęta została planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XXXV/350/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 5120) oraz rozstrzygnięcia nadzorczego nr IF/II/0911/31/11 Wojewody Śląskiego z 10-08-2011(Dz. Urz. Województwa Śląskiego nr 186 poz. 3484).
Zgodnie z jego treścią:
działki ewidencyjne nr 5/9 i 5/10 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – symbol 1MN, RM.
działki ewidencyjne nr 5/16 i 5/17o d granicy do głębokości około 10m przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – symbol 1MN, RM, w pozostałej części przeznaczona pod tereny rolnicze, bez możliwości zabudowy – symbol RP.
Na działce nr 5/9 posadowiony jest budynek jednorodzinny:
powierzchnia zabudowy: 110m2 (zgodnie z projektem udostępnionym przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku), powierzchnia użytkowa: 170,10m2 (zgodnie z projektem udostępnionym przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku), kubatura: 742m3 (zgodnie z projektem udostępnionym przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku),
budynek wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony,
budynek wzniesiony w technologii mieszanej, ławy fundamentowe żelbetowe, mury fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne piwnicy obłożone styropianem, ściany nad ziemia drewniane, dach drewniany kryty papą, stolarka okienna PCV w piwnicy, drewniane drzwi zewnętrzne, w garażu brama garażowa segmentowa, schody zewnętrzne betonowe wylewane, drewniana barierka, od strony północnej taras o konstrukcji betonowej wylewanej, podłoga tarasu bez okładzin, nad piwnicą strop systemu Ackermanna, zbrojony stalą, strop między kondygnacjami drewniany,zgodnie z projektem budynek posiada instalację oświetleniową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie ściegów do szamba, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni, wentylacja grawitacyjna.
Budynek wzniesiony na podstawie decyzji Starosty Kłobuckiego nr 282/2005, znak AB.A.III.7351/55/05 z 11-07-2005. Decyzja obejmuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego z garażem, zbiornikiem na nieczystości ciekłe, budynku gospodarczego wolnostojącego. Z ustaleń biegłego wynika, iż dla budynku nie złożono wniosku w przedmiocie zgłoszenia budynku do użytkowania.
Suma oszacowania wynosi 273 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 182 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z podaniem sygnatury akt KM 3258/16. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej 28-01-2020 r. o godzinie 23:59
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XVCo 4684/16).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl