ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ KW 155340


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-240 Konin, ul. Leśna 59, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00155340/8 o powierzchni 0,9837 HA, będącej własnością dłużnika: Marianna Motyl.
Nieruchomość położona w miejscowości Konin, gmina Rędziny, ul. Leśna 59, dz. ewid nr 194/1, 194/3, obręb 4 Konin III zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 168,00 m2. Budynek zlokalizowany w południowej części działki o strony drogi o nawierzchni asfaltowej. Budynek wzniesiony w technologii murowanej z pustaka żużlobetonowego, wzniesiony w 1960 roku, parterowy, niepodpiwniczony, dach konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową. Budynek częściowo ocieplony i otynkowany, zlokalizowany w południowej części działki. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Przyłącza sieci energetycznej i wodociągowej. Kanalizacja odprowadzona do zlokalizowanego na terenie nieruchomości bezodpływowego zbiornika. Centralne ogrzewanie zasilane paliwem stałym. Stan techniczny przeciętny. Standard podstawowy, w części budynku niski. Rozkład pomieszczeń: dwa wiatrołapy, dwie kuchnie, przedpokój, łazienka, 4 pokoje. Wylewki betonowe pokryte płytkami pcv, panelami podłogowymi, na ścianach tynk cementowo-wapienny malowany, w pomieszczeniu łazienki płytki na podłodze oraz części ścian. Do budynku przylega wiata konstrukcji drewnianej.
Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy wzniesiony w konstrukcji murowanej o pow. zabudowy ok. 15m2. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energii elektrycznej.
Licytowana nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego i do licytacji mogą przystąpić jedynie osoby wymienione w art. 2a tej ustawy. Rolnik indywidualny dla wykazania spełnienia wymogów, o których mowa w art. 6 ustawy, przystępując do przetargu winien przedłożyć poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego z podaniem łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały oraz wykazać posiadanie kwalifikacji rolniczych. Jeżeli spełnione będą przesłanki określone w art. 4 ww. ustawy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.
Suma oszacowania wynosi 253 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 190 425,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 390,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj do dnia 17-12-2019r z podaniem sygnatury KM 10868/18. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym Komornika najpóźniej w dniu 17-12-2019r, o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 3064/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl