ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KW 12145/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
udziału wynoszącego 1/6 część nieruchomości położonej pod adresem: 42-253 Ponik, stanowiącej działki gruntu o nr ewid. 187/2, 188/2, 189/2, 262/4, obręb nr 15, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00121445/7 o łącznej powierzchni 0,1445 ha, należącej w 1/6 części udziału dłużnikowi: Robert Ponicki.
Nieruchomość jest nieruchomością niezabudowaną, położoną w powiecie częstochowskim, gminie Janów, w miejscowości Ponik. Działki składające się na nieruchomość będącą przedmiotem wyceny położone są w terenie zlokalizowanym po stronie północnej drogi krajowej nr 46 w północno-wschodniej części miejscowości. Działki nie stanowią funkcjonalnej całości. Działka o numerze ewid. 262/4 położona jest przy ul. Koniecpolskiej, krótszym bokiem przylega od strony północnej do drogi o nawierzchni asfaltowej. Dojazd możliwy od południa drogą gruntową. W sąsiedztwie działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane. W dalszej odległości w kierunku północnym tereny leśne. Działka stanowi wąski pas gruntu o szerokości ok 8m. Teren łagodnie nachylony w stronę ulicy Koniecpolskiej. Na terenie działki miejscowo drzewa różnych gatunków, głównie sosna i brzoza. Teren działki porośnięty trawą. Stosownie do planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 217/XXXVI/2005 działka położona w całości na terenie oznaczonym symbolem 1R-tereny rolnicze. Działki ewidencyjne o numerach 187/2, 188/2, 189/2 położone są w kierunku północno-wschodnim w odniesieniu do działki nr 262/4. Dojazd do działek ulicą Łąkową o nawierzchni asfaltowej, bezpośredni dojazd drogą gruntową. W sąsiedztwie tereny o charakterze leśnym oraz rolnym. Działki nie przylegają do siebie. Pomiędzy działkami 188/2 oraz 189/2 płynie rzeka Wiercica. Działki stanowią bardzo wąskie pasy gruntu, o szerokości ok. 2m. Działki stanowią łąki Działka 189/2 częściowo zadrzewiona. Stosownie do planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 217/XXXVI/2005 działki 187/2,188/2, 189/2, położone w całości na terenie oznaczonym symbolem 2R – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem zabudowy.
Suma oszacowania wynosi 275,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 206,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 10-12-2019r. z podaniem sygnatury KM 31/15. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej w dniu 10-12-2019r. o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 2780/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl