ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW 53754


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2019 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-262 Poczesna, Brzeziny Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00053754/8 będącej własnością dłużnika: Jan Nocuń.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działkę o nr ewid. 61/3 o łącznej powierzchni 0,1001 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 104 m2.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą NR 77/XII/2015 RADY GMINY POCZESNA z dn. 08 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefa I – zasadnicza część sołectwa Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe ( w tym części miejscowości Sobuczyna), fragment sołectwa Huta Stara B dla obszaru położonego w miejscowości Brzeziny Kolonia w gminie Poczesna, działka ewidencyjna nr 61/3 położona jest na terenie:
1KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej
28 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Budynek mieszkalny składa się z: trzech pokoi o pow. odpowiednio 9,10 m2; 19,70 m2; 21,10m2; przedpokoju, o pow. 7,00 m2; kuchni o pow. 11,00 m2; łazienki o pow. 4,30 m2; ganku o pow. 5,55 m2.
Suma oszacowania wynosi 65 233,33zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 43 488,89 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
6 523,33 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin przetargu, tj. do dnia 04-11-2019r z podaniem sygnatury: KM 914/18. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie bankowym Komornika najpóźniej w dniu 04-11-2019r o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1256/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl