ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33407


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 33407
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  24-09-2019r. o godz.11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości należącej  do dłużnika: Adam Nowacki oraz Moniki Hadrian-Nowackiej na zasadach wspólności umownej majątkowej małżeńskiej rozszerzeonej, położonej: 42-274 Aleksandria, Kwiatowa, Aleksandria Pierwsza, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 33407 [NKW: CZ1C/00033407/5].


W skład nieruchomości wchodzą działki o numerze ewidencyjnym 236/10, 236/11, 236/13, 236/14. Łączna powierzchnia nieruchomości to 0,7775 ha. Działki stanowią jedną funkcjonalną całość. Nieruchomość od południa ogrodzona rowem melioracyjnym za którym, przebiega droga publiczna asfaltowa, od zachodu posiada dostęp do drogi szutrowej, od północy dostęp do drogi gruntowej, która to pozostaje nieużytkowana. Teren nieruchomości równy, w całości ogrodzony siatką stalową osadzoną na metalowych słupkach. Teren nieruchomości porośnięty drzewami, głównie brzozą i sosną. Na teren nieruchomości wprowadzona jest sieć wodociągowa (działka 236/11), dodatkowo w drodze przebiega (ul. Kwiatowa) linia energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacji. Sieć gazowa zlokalizowana w odległości około 400 metrów od nieruchomości, w ulicy Górnej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana zabudowa jednorodzinna, oraz grunty niezabudowane.
    Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/2003 z 20-06-2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska (Dz.Urz. Województwa Śląskiego nr 87 poz 2307 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 343/XXXVII/10 z 14-04-2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska (Dz. Urz. Województwa Śląskiego nr 136 poz. 2246)
działki nr 236/11, 236/13 – przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową z usługami, zabudowę zagrodową (4MNU-rMR);
działka nr 236/10 przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową z usługami, zabudowę zagrodową (4MNU+MR)
pozostała część działki ewidencyjnej nr 236/10oraz działka nr 236/14nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast, stosownie do treści uchwały Rady Gminy Konopiska nr 38/YIII/2015 z 27-02-2015 w sprawie studuium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska;
działka ewidencyjna nr 236/11 objęta jest terenem zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – 1 etap,
działki nr 236/10 i 236/13 objęte są w część teren zabudowy  jednorodzinnej i zagrodowej – 1 etap, oraz w częśći teren zabudowy mieszkaniowej – perspektywa;
działka o numerze 236/14 objęta jest terenem zabudowy mieszkaniowej – perspektywa.
Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona siatką stalową o przeciętnym stanie technicznym, siatka osadzona na słupkach metalowych, w północnej części nieruchomości widoczne braki w ogrodzeniu.
Suma oszacowania wynosi 281 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 975,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28  130,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 23-09-2019 . Rękojmię można uiścić na konto komornika: ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702 z podaniem sygnatury: Km 3803/15. Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 23-09-2019r. o godzinie 23:59. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00  do godz.17:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 041 208 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w pok. XV Wydział Cywilny Wykonawczy  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl