ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KW 91925


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KW 91925

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2019 r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-200 Częstochowa, Mazowiecka, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00091925/6.
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, wraz z zabudową towarzyszącą, położona w Częstochowie, przy ul. Mazowieckiej 76, stanowiąca działki gruntu o nr ewid. 57/34, 57/35 obręb 0037 o łącznej powierzchni 0,0633 ha. Nieruchomość położona w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, dojazd drogami o nawierzchni asfaltowej, w sąsiedztwie nieruchomości zabudowa szeregowa.
W planie zagospodarowania miejscowego- oznaczony symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość zabudowana:
1) Budynek mieszkalny:
-pow. zabudowy 87,00m2,
-pow. użytkowa 159,18m2,
-budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej, czterosegmentowej,
-parterowy z poddaszem, niepodpiwniczony,
-program funkcyjno-użytkowy: gabinet, hol, łazienka, salon z kuchnią, trzy sypialnie hol łazienka,
2) budynek garażowy,
-usytuowany w pólnocno-wschodniej części działki,
-dwa stanowiska na samochody,
-parterowy,
-powierzchnia użytkowa 35,31 m2
-powierzchnia zabudowy 42,56m2
Suma oszacowania wynosi 224 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 149 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 450,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 4172/18. Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 20-08-2019r. o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696-041-208 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XVCo 4172/18). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl