ID EPU: 881

Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 0004100


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 0004100

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-02-2018r. o godz. 09:20 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się
druga licytacja
 nieruchomości   należącej  do: Henryk Szot oraz Grzegorz Grabowski po 1/2 niewydzielonej części każdy
położonej: 42-290 Blachownia, Malicka 14, Blachownia, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 0004100   [NKW: CZ1C/00041000/1] Suma oszacowania wynosi 319 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 213 066,67 zł.
Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Blachowni przy ulicy Malickiej 19 opisana w KW Nr CZ1C/00041000/1 stanowiąca działki gruntu 100/1, 109, 110 i 143 k.m. 1 o powierzchni łącznej 1,6750 ha.   Działka siedliskowa nr 100/1 zlokalizowana przy ulicy Malickiej 19 zabudowana.
Zabudowę działki stanowią:
 budynek mieszkalny
 budynek gospodarczy
Uzbrojenie techniczne terenu stanowią sieci [ w ulicy Malickiej ]  Elektryczna
 Wodociągowa
Pozostałe działki gruntu nieogrodzone, niezabudowane, w użytkowaniu rolnym, bez upraw polowych, odłóg wieloletni.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Blachownia nr 263/L/2010 działki oznaczone są symbolem planu:
Działka nr 100/1 w pasie 200m od ulicy Malickiej: MN/RM- obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rolniczej
Działka nr 100/1 w pozostałej części: R- użytki rolne
działki 109 i 110: ZD-tereny ochrony ekologicznej dolin rzek i potoków
działka nr 143: ZL -tereny leśne
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 960,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 27-02-2018 . Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co XVCo 4960/16 . Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 27-02-2018 r. o godzinie 23:59. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00  do godz.17:00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 041 208 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w pok. XV Wydział Cywilny Wykonawczy  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl