ID EPU: 881

Licytacje

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości CZ1C/00149970/8


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-02-2018r. o godz. 09:40 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości należącej  do dłużnika: Urszula Maria Rak położonej: 42-202 Częstochowa, Mirowska 226, częstochowa,dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 149970   [NKW: CZ1C/00149970/8].


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, wraz z zabudową towarzyszącą, położona w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 226, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze ewidencyjnym 35/1 obręb 0195, o powierzchni 0,1155 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00149970/8. Działka o numerze ewidencyjnym 35/1 posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, krótszym z boków od strony północnej przylega do ulicy Mirowskiej. Działka częściowo ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych. Od frontu brama i furtka stalowe z ogrodzeniem murowanym z przęsłami drewnianymi. Na działce urządzony wjazd. Działka przed budynkiem mieszkalnym obsadzona drzewami i krzewami. Dla obszaru w którym położona jest nieruchomość brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Częstochowy (uchwała nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z 21-11-2005r.) ustalono, iż działka położona jest na obszarze stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (UR/MN).
Suma oszacowania wynosi 107 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     71 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 740,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 27-02-2018 . Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 4957/16 . Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 27-02-2018 r. o godzinie 23:59. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00  do godz.17:00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 041 208 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w pok. XV Wydział Cywilny Wykonawczy  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl